ngrok免费挂机宝来了,可以试一试

https://github.com/lovelykids/ngrok-rdp第一步按下叉子按钮登录或注册 ngrok: https://ngrok.com/现在访问这里获取令牌:https ://dashboard.ngrok.com/auth/your-authtoken你会从这里得到令牌。下一步将需要它。第二步在您的分叉回购中:转到设置 > 秘密 > 操作 > 新存储库秘密在名称部分,输入以下文本:NGROK_AUTH_TOKEN在值部分,输入ngrok 令牌然后按添加秘密现在转...